Płatności

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku reguluje Uchwała Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r. Rodzic ponosi koszty pobytu dziecka zgodnie z deklaracją liczby godzin zawartą w umowie. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,50 zł. Płatności należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane w umowie, za wrzesień 2020 r. przelewu na konto żłobka należy dokonać do 15 września 2020 r. 

W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, koszt ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde kolejne dziecko. 

Rodzic ponosi także koszty wyżywienia, przy czym dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł. Żłobek dysponuje własną kuchnią. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż kolejne trzy dni robocze przysługuje zwrot wniesionej stawki żywieniowej pod warunkiem poinformowania Żłobka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w placówce. 

Za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie opłata wynosi 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy żłobka: 
Bank Millenium, nr konta: 59 1160 2202 0000 0004 6550 0317, tytułem: opłata za żłobek, za miesiąc;  imię i nazwisko dziecka; grupa.

Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Gen. W. Andresa 21 w Toruniu dysponuje 145 miejscami.

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4 ul. Generała Władysława Andersa 21 87-100 Toruń

Godziny otwarcia: Żłobek – od 6:00 do 16:30 Administracja – od 7:00 do 15:00

Numer ogólny: tel. 56 649 57 30 Administracja: tel. 56 649 57 32 Intendent: tel. 56 649 57 31
Dyrektor: tel. 504 359 240

Administracja: biuro@zlobek4torun.pl Dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl

Skip to content