Rekrutacja 2024/2025

Obecnie

Rekrutacja do Żłobka

Rekrutacja do Żłobków Miejskich w Toruniu odbywa się poprzez platformę Vulcan: https://zlobki.vulcan.net.pl/torun

Nabór odbywa się wyłącznie poprzez system elektroniczny, a składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.

Jeśli mają Państwo obawy przed posłaniem dziecka do żłobka, możemy zapewnić, że maluchy w żłobku od najmłodszych lat mają kontakt z rówieśnikami i lepiej się rozwijają. Uczą się komunikacji interpersonalnej i zdobywają umiejętności wspólnej zabawy. Nasza wykwalifikowana kadra organizuje im czas w formie rozrywki, zajęć ruchowych, plastycznych oraz wielu innych.
Aby umilić naszym podopiecznym czas w żłobku posiadamy salę poznawania świata, w której dzieci korzystają z terapii sensorycznej i doskonale się przy tym bawią. Realizujemy także wiele zajęć dodatkowych, za które rodzic nie ponosi opłaty, a materiały zakupowane są ze środków Rady Rodziców: zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona, czytanie globalne metodą Domana, zajęcia sensoryczne, rytmika, zajęcia ogólnorozwojowe, teatrzyk, LogoSensoryka, zajęcia indywidualne z logopedą, zajęcia promujące zdrowy styl życia, a także zabawy z językiem włoskim i angielskim.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

Rysująca dziewczynka

Harmonogram rekrutacji na rok szk. 2024/2025

 1. Nabór wniosków w systemie elektronicznym https://zlobki.vulcan.net.pl/torun – składanie/aktualizacja wniosków złożonych do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59.
 2. Do 10 maja 2024 r. – za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego rodzic składający wniosek, którego dziecko zostało zakwalifikowane przez system do przyjęcia, otrzymuje informację (w formie e-mail) o wstępnym przyjęciu dziecka do żłobka, a wniosek otrzymuje status “wstępnie przyjęty”.
 3. Rodzice dzieci, których wnioski otrzymały ww. status do dnia 17 maja 2024 r. do godz. 15:00 dostarczają komplet dokumentacji do wybranego żłobka jn.:
  ✔ Wniosek wydrukowany z systemu podpisany przez oboje rodziców
  ✔ Oryginały załączników
  Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ww. obowiązku w podanym terminie, skutkuje anulowaniem wstępnie przyjętego wniosku, tj. usunięciem wniosku z listy wstępnie przyjętych.
 4. Dnia 29 maja 2024 r. po godz. 9.00 na stronie internetowej danego żłobka publikacja list dzieci przyjętych od września 2024 r. oraz lista dzieci pozostających na liście rezerwowej.
L.p. KRYTERIA NABORU WARTOŚĆ PUNKTOWA
1. Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń 1) 200 pkt
2. Wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci) 2) 50 pkt
3. Niepełnosprawność dziecka3) 50 pkt
4.

Oboje rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym. 4)

Rodzic samotnie wychowujący dziecko i pracujący lub uczący się w systemie dziennym 4)

10 pkt
5. Rodzic samotnie wychowujący dziecko 5) 10 pkt
6. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować pobyt w Żłobku Miejskim w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja 6) 10 pkt
7. Dziecko objęte pieczą zastępczą 7) 5 pkt
8. Dziecko objęte opieką poradni specjalistycznej 8) 5 pkt
9. Jedno z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 4) 5 pkt

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów naboru:
UWAGA: Brak dokumentów potwierdzających punktację skutkuje nie przyznaniem punktów w danym kryterium i zmniejszeniem pierwotnie nadanej przez system elektroniczny punktacji!

1) oświadczenie Rodzica o zamieszkaniu wraz z kandydatem na terenie Gminy Miasta Toruń;

2) oświadczenie o wielodzietności;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Rodzica kandydata;

4) aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy nie później niż 30 dni przed dostarczeniem wniosku w wersji papierowej. W przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub innej placówki zawierające informację o systemie nauki i planowanym terminie jej ukończenia;

5) oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (kandydata do żłobka) oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, w załączeniu (jeżeli dotyczy) wraz z jednym z wymienionych dokumentów:

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację,
 2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o przyznaniu alimentów,
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o pozbawieniu praw rodzicielskich,
 5. zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez rodzica,
 6. akt zgonu rodzica,
 7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w którym w polu „Adnotacje” wskazano Art. 61 (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2023 r. poz. 378 t.j.).

6) oświadczenie aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do żłobka;

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Rodzica kandydata;

8) zaświadczenie od specjalisty dotyczące stanu zdrowia dziecka i objęcia opieką poradni specjalistycznej.

Wyniki naboru do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu – rok szkolny 2024/2025

Toruń, 28.05.2024

Szanowni Rodzice, poniżej publikujemy:

1) lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu na rok szk 2024/2025,
2) listę rezerwową do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu na rok szk. 2024/2025.

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. odbędą się zebrania informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 na rok szk. 2024/2025. Nieobecność na spotkaniu będzie jednoznaczna z rezygnacją z miejsca w żłobku.

Informacja o podziale na grupy oraz dokładne terminy spotkań zostaną wskazane na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” już wkrótce.

Informacja dla rodziców, których dzieci znajdują się na liście rezerwowej:  

Uprzejmie informujemy, że wniosek złożony poprzez platformę VULCAN jest ważny 90 dni od daty jego złożenia w systemie elektronicznym. Jeżeli chcą Państwo, aby dziecko pozostało na liście rezerwowej Rodzic ma obowiązek przedłużyć ważność wniosku przed utratą jego ważności. Na 30 dni przed datą utraty ważności wniosku otrzymają Państwo wiadomość przypominającą wysłaną na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku. W przypadku braku przedłużenia ważności, wniosek zostanie automatycznie przeniesiony do wniosków „NIEWAŻNYCH”, otrzymuje status ”NIEZAAKCEPTOWANY” i traci miejsce w kolejce. Wnioski „NIEZAAKCEPTOWANE” nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i po upływie 120 dni zostaną usunięte z systemu elektronicznego naboru.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do Żłobków Miejskich w Toruniu, który jest dostępny po zalogowaniu się na stronie https://zlobki.vulcan.net.pl/torun w zakładce „Pliki do pobrania”.

Zapisz dziecko
do Żłobka

Skip to content