Rekrutacja

w ramach projektu UE – archiwum

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

uprzejmie przypominamy, że trwa całoroczna rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu na rok 2021/2022, która odbywa się drogą elektroniczną. Zapisu można dokonać pod adresem:

zlobek.um.torun.pl

system na adres e-mail prześle formularze, które należy dostarczyć w ciągu 7 dni w wersji papierowej do urny znajdującej się przy drzwiach wejściowych żłobka. Ponadto niezbędne formularze można pobrać ze strony:

zlobek.um.torun.pl.

Jeśli mają Państwo obawy przed posłaniem dziecka do żłobka, możemy zapewnić, że maluchy od najmłodszych lat, mając kontakt z rówieśnikami, lepiej się rozwijają. Uczą się komunikacji interpersonalnej i zdobywają umiejętności wspólnej zabawy. Nasza wykwalifikowana kadra organizuje im czas w formie rozrywki, zajęć ruchowych, plastycznych oraz wielu innych.

Jako jedyny żłobek w Toruniu posiadamy salę poznawania świata, w której dzieci korzystają z terapii sensorycznej i doskonale się przy tym bawią.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

Rysująca dziewczynka
Postać

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu

W związku z realizacją projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka –Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS trwają zapisy do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu. Nabór  odbywa się  za pośrednictwem strony internetowej: zlobek.um.torun.pl  następnie wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do żłobka w ciągu 7 dni. By wziąć udział w rekrutacji należy:

 1. po zalogowaniu na stronie zlobek.um.torun.pl złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
 2. dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów do siedziby Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. W. Andersa 21 w Toruniu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji udział w projekcie mogą wziąć rodzice /opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, będący osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają następujące warunki:

 1. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracują lub uczą się w systemie dziennym na obszarze Miasta Torunia;
 2. są osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 lub osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, w tym osobą, które przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywa na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 3. udokumentują sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 (kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci);

Pierwszeństwo naboru w rekrutacji mają rodzice/opiekunowie prawni powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Kryteria premiujące oraz liczba przyznawanych punktów przy rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu.

 1. osoby pracujące przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3 / + 3 pkt (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim);
 2. niskie kwalifikacje zawodowe, brak kompetencji zawodowych / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia lub świadectwa ukończenia szkoły);
 3. brak doświadczenia zawodowego / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego);
 4. zarejestrowanie rodzica/ opiekuna prawnego w PUPdMT jako osoby bezrobotnej / + 1
 5. pkt (na podstawie zaświadczenia z PUPdMT lub kopii decyzji z PUPdMT);
 6. korzystanie z pomocy społecznej, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej / + 1 pkt (na podstawie kopii decyzji lub zaświadczenia wydanego przez MOPR)/;
 7. aktualne uczęszczanie rodzeństwa do żłobka / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego);
 8. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych przynajmniej w stopniu umiarkowanym / + 1 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego wydane przez uprawiony organ);
 9. niepełnosprawność dziecka / + 3 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wydane przez uprawiony organ);
 10. dzieci z rodzin wielodzietnych min. 3 w rodzinie / + 3 pkt (na podstawie aktów urodzenia dzieci/Karty Dużej Rodziny);
 11. samotne rodzicielstwo / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem sytuacji);
 12. dziecko na diecie eliminacyjnej, objęte opieką poradni specjalistycznej lub wymagające szczególnej opieki / + 1 pkt (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).
 13. kolejność zgłoszeń /dostarczenie kompletu dokumentacji rekrutacyjnej do siedziby Żłobka Miejskiego Nr 4/.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku elektronicznie.  Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej lub do urny, która znajduje się przy głównym wejściu do żłobka. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, ostatecznie o pozycji na liście przyjętych lub liście rezerwowej zdecyduje kolejność zgłoszenia.

Załączniki do pobrania

 • zał.-1-formularz-zgłoszeniowy.pdf
 • zał.-2-oswiadczenie-o-spełnieniu-wymogów-obligatoryjnych.pdf
 • zał.-3-oświadczenie-o-statusie-osób-wyłączonych-z-rynku-pracy.pdf
 • zał.-4-zaświadczenie-o-przebywaniu-na-urlopie.pdf
 • zał.-5-oświadczenie-o-kwalifikacjach-kompetencjach-i-doświadczeniu-zawodowym.pdf
 • zał.-6-oświadczenie-o-niekorzystaniu-ze-wsparcia.pdf
 • zał.-7-zaświadczenie-o-zatrudnieniu.pdf
 • zał.-8-oświadczenie-o-zatrudnieniu-współmałzonka.pdf
 • zał.-9-oświadczenie-o-aktualnym-uczęszczaniu-rodzeństwa-dziecka-do-żłobka.pdf
 • zał.10-oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka.pdf
 • zał.-11-oswiadczenie-dot.-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
 • zasady-rekrutacji.pdf

Wyniki naboru

Wyniki naboru rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu – rok szkolny 2021/2022

Toruń, 02.07.2021 r.
Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy uzupełniającą listę osób przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 na rok 2021/2022 oraz aktualne listy osób rezerwowych z podziałem na roczniki.

DOTYCZY TYLKO OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE PRZYJĘTYCH:

Na podstawie § 4 ust. 12 Zasad rekrutacji – W ciągu trzech dni od umieszczenia list na tablicach informacyjnych rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka w ramach Projektu. Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ww. obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy przyjętych.

W związku z powyższym rodzic/opiekun prawny (tj. uczestnik Projektu) powinien wypełnić wzór oświadczenia i pozostawić go w skrzynce na listy lub wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu głównym.

Uprzejmie informujemy, że w sierpniu br. odbędą się zebrania organizacyjne wyłącznie dla rodziców nowo przyjętych dzieci do żłobka.  Informacje dotyczące spotkań oraz przynależności dzieci do grup zostaną umieszczone niebawem na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”.

Toruń, 02.07.2021 r.

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy aktualne listy osób rezerwowych z podziałem na roczniki.

Uprzejmie informujemy, że niniejsze listy uległy zmianie ze względu na prowadzoną rekrutację całoroczną w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS.

Ostateczne wyniki o osobach przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 na rok 2021/2022 z list rezerwowych zostaną opublikowane najpóźniej w dniu
02.08.2021 r. na naszej stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, że miejsca z list rezerwowych będą przyznawane w zależności od wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

Aktualizacja 02.07.2021 r. – listy osób oczekujących na przyjęcie do Żłobka rok szkolny 2021/2022

Toruń, 31.05.2021 r.
Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę osób przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 na rok 2021/2022 oraz listy osób rezerwowych z podziałem na roczniki.

Na podstawie § 4 ust. 12 Zasad rekrutacji – W ciągu trzech dni od umieszczenia list na tablicach informacyjnych rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka w ramach Projektu. Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ww. obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy przyjętych.

W związku z powyższym rodzic/opiekun prawny (tj. uczestnik Projektu) powinien wypełnić wzór oświadczenia i pozostawić go w skrzynce na listy lub wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu głównym.

Ze względu na prowadzoną rekrutację całoroczną w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS  zastrzegamy, że załączone listy rezerwowe mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki o osobach przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 na rok 2021/2022 z list rezerwowych zostaną opublikowane najpóźniej
w dniu 02.08.2021 r. na naszej stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, że miejsca z list rezerwowych będą przyznawane w zależności od wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Gen. W. Andresa 21 w Toruniu

Skip to content