Rekrutacja 2022/2023

Archiwum

Archiwum

Jeśli mają Państwo obawy przed posłaniem dziecka do żłobka, możemy zapewnić, że maluchy od najmłodszych lat, mając kontakt z rówieśnikami, lepiej się rozwijają. Uczą się komunikacji interpersonalnej i zdobywają umiejętności wspólnej zabawy. Nasza wykwalifikowana kadra organizuje im czas w formie rozrywki, zajęć ruchowych, plastycznych oraz wielu innych.

Aby umilić naszym podopiecznym czas w żłobku posiadamy salę poznawania świata, w której dzieci korzystają z terapii sensorycznej i doskonale się przy tym bawią.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

Rysująca dziewczynka
Postać

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu

Od 1 marca 2022 r. zmianie uległy zasady naboru do żłobka, jest to związane z zakończeniem realizacji  projektu pn. „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS.

Zgodnie ze statutem do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu przyjmowane są wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń oraz których rodzice nie korzystają ze wsparcia w ramach programu „MALUCH+” oraz projektów w ramach poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

Kryteria premiujące:

 1. dzieci z rodzin wielodzietnych (min. 3 dzieci na podstawie oświadczenia rodzica) / + 30 pkt
 2. dzieci niepełnosprawne (na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności) / + 30 pkt
 3. dzieci rodziców pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym (na podstawie zaświadczenia) / + 15 pkt lub 30 pkt
 4. dzieci rodziców samotnie je wychowujących (na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt, że rodzic/ opiekun samotnie wychowuje dziecko: orzeczenie lub wyrok sądu, akt zgonu jednego z rodziców /opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) / + 20 pkt
 5. rodzeństwo dzieci objętych opieką żłobka (na podstawie oświadczenia rodzica) / + 20 pkt

Rekrutacja odbędzie się wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich dostępnego na stronie www.zlobek.um.torun.pl, na którym znajdują się zasady rekrutacji wraz z załącznikami. Warunkiem niezbędnym jest dostarczenie w ciągu 7 dni wersji papierowej dokumentu do siedziby żłobka (urna przy wejściu lub skrzynka na listy).

Niedopełnienie przez rodzica ww. formalności oznaczać będzie rezygnację z objęcia dziecka opieką, a status wniosku w systemie zmieni się na „rezygnacja”.

Przyjęcie dziecka

Przyjęcie dziecka uzależnione jest od:

Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

 1. ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
 2. ilości wolnych miejsc w żłobku oraz w danej grupie wiekowej.

W przypadku takiej samej ilości punktów o przyjęciu dziecka do żłobka decydować będzie termin złożenia wniosku w wersji papierowej.

Wyniki naboru dzieci do żłobka w roku szkolnym 2023/2024 ukażą się najpóźniej dnia 31 maja 2023 r. do godz. 15:00, wg nadanego numeru ID.

Zakłada się utworzenie:

 1. listy dzieci przyjętych,
 2. listy rezerwowej.

Załączniki do pobrania

 1. Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu
 2. Załącznik nr 1 – Zaświadczenie o zatrudnieniu
 3. Załącznik nr 1a – Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka do żłobka
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do żłobka miejskiego w Toruniu
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach programu „MALUCH+” oraz innych projektów

Wyniki naboru do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu – rok szkolny 2022/2023

Toruń, 16.05.2022 r.

Szanowni Rodzice,
poniżej publikujemy:

1) listę A – osoby zakwalifikowane do przyjęcia (dzieci poniżej roku),

2) listę B – osoby zakwalifikowane do przyjęcia (dzieci powyżej roku),

3) listę osób oczekujących na przyjęcie dziecka do żłobka.

Uprzejmie informujemy, że na początku czerwca br. zostanie umieszczona informacja o podziale dzieci na grupy. Odbędą się również zebrania informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 na rok szk. 2022/2023.

Informacja o podziale na grupy oraz dokładne terminy spotkań zostaną wskazane na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” już wkrótce.

Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Gen. W. Andresa 21 w Toruniu

Skip to content