Rekrutacja 2023/2024

Archiwum

Rekrutacja do Żłobka

Rekrutacja do Żłobków Miejskich w Toruniu odbywa się poprzez platformę Vulcan: https://zlobki.vulcan.net.pl/torun

Jeśli mają Państwo obawy przed posłaniem dziecka do żłobka, możemy zapewnić, że maluchy w żłobku od najmłodszych lat mają kontakt z rówieśnikami i lepiej się rozwijają. Uczą się komunikacji interpersonalnej i zdobywają umiejętności wspólnej zabawy. Nasza wykwalifikowana kadra organizuje im czas w formie rozrywki, zajęć ruchowych, plastycznych oraz wielu innych.
Aby umilić naszym podopiecznym czas w żłobku posiadamy salę poznawania świata, w której dzieci korzystają z terapii sensorycznej i doskonale się przy tym bawią. Realizujemy także wiele zajęć dodatkowych, za które rodzic nie ponosi opłaty, a materiały zakupowane są ze środków Rady Rodziców: zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona, czytanie globalne metodą Domana, zajęcia sensoryczne, rytmika, zajęcia ogólnorozwojowe, teatrzyk, LogoSensoryka, zajęcia indywidualne z logopedą, zajęcia promujące zdrowy styl życia, a także zabawy z językiem włoskim i angielskim.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

Rysująca dziewczynka
Postać

Rekrutacja do Żłobka na rok 2023/2024

Informujemy, że od 1 marca 2023 r. została uruchomiona platforma Vulcan (link do platformy: https://zlobki.vulcan.net.pl/torun), za pomocą której odbywa się rekrutacja do żłobków miejskich. Wszelkie informację dotyczące naboru do Żłobka Miejskiego w Toruniu znajdują się w Regulaminie rekrutacji, w zakładce „Pliki do pobrania”.
Złożonego wniosku nie należy drukować, ani dostarczać do Żłobka.

HARMONOGRAM:
1. uruchomienie platformy dla rodziców/opiekunów prawnych – 01.03.2023 r.,
2. nabór wniosków – 01.03.2023 r. – 30.04.2023 r.,
3. weryfikacja wniosków – od 01.05.2023 r.,
4. wywieszenie listy dzieci przyjętych od września br. oraz listy rezerwowej – najpóźniej do 30.05.2023 r.

Przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego uzależnione jest od:
1) ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
2) ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie kolejność złożenia wniosku w systemie.

L.p. KRYTERIA NABORU WARTOŚĆ PUNKTOWA
1. Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń 1) 200 pkt
2. Oboje rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym 2)
Rodzic samotnie wychowujący dziecko i pracujący lub uczący się w systemie dziennym 2)
10 pkt
3. Jedno z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 2) 5 pkt
4. Rodzic samotnie wychowujący dziecko 3) 10 pkt
5. Niepełnosprawność dziecka 4) 50 pkt
6. Wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci) 5) 50 pkt
7. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować pobyt w Żłobku Miejskim w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja 10 pkt
8. Dziecko objęte pieczą zastępczą 6) 5 pkt
9. Dziecko objęte opieką poradni specjalistycznej 7) 5 pkt

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów naboru:
1) kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Toruń, za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).W przypadku osób nie podlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego, podstawą przyznania punktów jest oświadczenie Rodzica o zamieszkaniu wraz z kandydatem na terenie Gminy Miasta Toruń i niepodleganiu składania zeznania podatkowego, 
2) aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy nie później niż 30dni przed dostarczeniem wniosku w wersji papierowej. W przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub innej placówki zawierające informację o systemie nauki i planowanym terminie jej ukończenia,
3) oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (kandydata do żłobka) oraz niewychowaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, w załączeniu (jeżeli dotyczy) wraz z jednym z wymienionych dokumentów:
a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację,
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o przyznaniu alimentów,
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o pozbawieniu praw rodzicielskich,
e) zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez rodzica,
f) akt zgonu rodzica.
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Rodzica kandydata,
5) oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do Żłobka Miejskiego oraz kserokopia Karty Dużej Rodziny,
6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Rodzica kandydata,
7) zaświadczenie od specjalisty dotyczące stanu zdrowia dziecka i objęcia opieką poradni specjalistycznej.

Wyniki naboru do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu – rok szkolny 2023/2024

Toruń, 25.05.2023

Szanowni Rodzice, poniżej publikujemy:

1) listę dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu na rok szk. 2023/2024,

2) listę rezerwową do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu na rok szk. 2023/2024.

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. odbędą się zebrania informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 4 na rok szk. 2023/2024. Nieobecność na spotkaniu będzie jednoznaczna z rezygnacją z miejsca w żłobku.

Informacja o podziale na grupy oraz dokładne terminy spotkań zostaną wskazane na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” już wkrótce.

Informacja dla rodziców, których dzieci znajdują się na liście rezerwowej:

Uprzejmie informujemy, że wniosek złożony poprzez platformę VULCAN jest ważny 90 dni od daty jego złożenia w systemie elektronicznym. Jeżeli chcą Państwo, aby dziecko pozostało na liście rezerwowej Rodzic ma obowiązek przedłużyć ważność wniosku przed utratą jego ważności. Na 30 dni przed datą utraty ważności wniosku otrzymają Państwo wiadomość przypominającą wysłaną na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku. W przypadku braku przedłużenia ważności, wniosek zostanie automatycznie przeniesiony do wniosków „NIEWAŻNYCH”, otrzymuje status ”NIEZAAKCEPTOWANY” i traci miejsce w kolejce. Wnioski „NIEZAAKCEPTOWANE” nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i po upływie 120 dni zostaną usunięte z systemu elektronicznego naboru.

Ponadto informujemy, że Żłobek Miejski nr 3 znajdujący się przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu dysponuje wolnymi miejscami.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do Żłobków Miejskich w Toruniu, który jest dostępny po zalogowaniu się na stronie https://zlobki.vulcan.net.pl/torun w zakładce „Pliki do pobrania”.

Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Gen. W. Andresa 21 w Toruniu

Skip to content