Żłobek Toruń - Rekrutacja

Rekrutacja do Żłobków Miejskich w Toruniu odbywa się poprzez platformę Vulcan: https://zlobki.vulcan.net.pl/torun

Jeśli mają Państwo obawy przed posłaniem dziecka do żłobka, możemy zapewnić, że maluchy w żłobku od najmłodszych lat mają kontakt z rówieśnikami i lepiej się rozwijają. Uczą się komunikacji interpersonalnej i zdobywają umiejętności wspólnej zabawy. Nasza wykwalifikowana kadra organizuje im czas w formie rozrywki, zajęć ruchowych, plastycznych oraz wielu innych.
Aby umilić naszym podopiecznym czas w żłobku posiadamy salę poznawania świata, w której dzieci korzystają z terapii sensorycznej i doskonale się przy tym bawią. Realizujemy także wiele zajęć dodatkowych, za które rodzic nie ponosi opłaty, a materiały zakupowane są ze środków Rady Rodziców: zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona, czytanie globalne metodą Domana, zajęcia sensoryczne, rytmika, zajęcia ogólnorozwojowe, teatrzyk, LogoSensoryka, zajęcia indywidualne z logopedą, zajęcia promujące zdrowy styl życia, a także zabawy z językiem włoskim i angielskim.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

rekrutacja do żłobka w toruniu

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że od 1 marca 2023 r. została uruchomiona platforma Vulcan (link do platformy: https://zlobki.vulcan.net.pl/torun), za pomocą której odbywa się rekrutacja do żłobków miejskich. Wszelkie informację dotyczące naboru do Żłobka Miejskiego w Toruniu znajdują się w Regulaminie rekrutacji, w zakładce „Pliki do pobrania”.
Złożonego wniosku nie należy drukować, ani dostarczać do Żłobka.

HARMONOGRAM:
1. uruchomienie platformy dla rodziców/opiekunów prawnych – 01.03.2023 r.,
2. nabór wniosków – 01.03.2023 r. – 30.04.2023 r.,
3. weryfikacja wniosków – od 01.05.2023 r.,
4. wywieszenie listy dzieci przyjętych od września br. oraz listy rezerwowej – najpóźniej do 30.05.2023 r.

Przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego uzależnione jest od:
1) ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
2) ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie kolejność złożenia wniosku w systemie.

L.p. KRYTERIA NABORU WARTOŚĆ PUNKTOWA
1. Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń 1) 200 pkt
2. Oboje rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym 2)
Rodzic samotnie wychowujący dziecko i pracujący lub uczący się w systemie dziennym 2)
10 pkt
3. Jedno z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 2) 5 pkt
4. Rodzic samotnie wychowujący dziecko 3) 10 pkt
5. Niepełnosprawność dziecka 4) 50 pkt
6. Wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci) 5) 50 pkt
7. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować pobyt w Żłobku Miejskim w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja 10 pkt
8. Dziecko objęte pieczą zastępczą 6) 5 pkt
9. Dziecko objęte opieką poradni specjalistycznej 7) 5 pkt

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów naboru:
1) kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Toruń, za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).W przypadku osób nie podlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego, podstawą przyznania punktów jest oświadczenie Rodzica o zamieszkaniu wraz z kandydatem na terenie Gminy Miasta Toruń i niepodleganiu składania zeznania podatkowego, 
2) aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy nie później niż 30dni przed dostarczeniem wniosku w wersji papierowej. W przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub innej placówki zawierające informację o systemie nauki i planowanym terminie jej ukończenia,
3) oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (kandydata do żłobka) oraz niewychowaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, w załączeniu (jeżeli dotyczy) wraz z jednym z wymienionych dokumentów:
a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację,
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o przyznaniu alimentów,
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o pozbawieniu praw rodzicielskich,
e) zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez rodzica,
f) akt zgonu rodzica.
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Rodzica kandydata,
5) oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do Żłobka Miejskiego oraz kserokopia Karty Dużej Rodziny,
6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Rodzica kandydata,
7) zaświadczenie od specjalisty dotyczące stanu zdrowia dziecka i objęcia opieką poradni specjalistycznej.

Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Gen. W. Andresa 21 w Toruniu dysponuje 145 miejscami.

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4 ul. Generała Władysława Andersa 21 87-100 Toruń

Godziny otwarcia: Żłobek – od 6:00 do 16:30 Administracja – od 7:00 do 15:00

Numer ogólny: tel. 56 649 57 30 Administracja: tel. 56 649 57 32 Intendent: tel. 56 649 57 31
Dyrektor: tel. 504 359 240

Administracja: biuro@zlobek4torun.pl Dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl

Skip to content