Żłobek Toruń - Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Uprzejmie przypominamy, że trwa całoroczna rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu na rok 2020/2021, która odbywa się drogą elektroniczną. Zapisu można dokonać pod adresem:

zlobek.um.torun.pl

Niezbędną dokumentację można pobrać także ze strony: zlobek.um.torun.pl a następnie wypełnić oraz złożyć wymagane dokumenty w wersji papierowej w siedzibie żłobka.

Powierzenie nam opieki nad dziećmi to dla wielu rodziców duża pomoc, szczególnie gdy opiekują się dodatkowo w domu osobami starszymi lub są zmuszeni do pracy zdalnej i tym samym muszą mieć odpowiednie do tego warunki.

Jeśli mają Państwo obawy przed posłaniem dziecka do żłobka, możemy zapewnić, że maluchy od najmłodszych lat, mając kontakt z rówieśnikami, lepiej się rozwijają. Uczą się komunikacji interpersonalnej i zdobywają umiejętności wspólnej zabawy. Nasza wykwalifikowana kadra organizuje im czas w formie rozrywki, zajęć ruchowych, plastycznych oraz wielu innych.

Jako jedyny żłobek w Toruniu posiadamy salę poznawania świata, w której dzieci korzystają z terapii sensorycznej i doskonale się przy tym bawią.

Rekrutacja do żłobka w formie elektronicznej jest naprawdę łatwa. Nabór odbywa się zazwyczaj w kwietniu, jednak nasz żłobek jest placówką nowo otwartą i rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

rekrutacja do żłobka w toruniu

Rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego  nr 4 w Toruniu

W związku z realizacją projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka -Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS ruszają zapisy do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu. Nabór  odbywa się  w dniach od 30 czerwca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: zlobek.um.torun.pl   Planowany termin rozpoczęcia działalności żłobka 1 września 2020 r.(z możliwością przesunięcia terminu). By wziąć udział w rekrutacji należy:

 1. Po zalogowaniu na stronie zlobek.um.torun.pl złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
 2. Dostarczyć komplet dokumentów do siedziby Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. W. Andersa 21 w Toruniu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji udział w projekcie mogą wziąć rodzice /opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, będący osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają następujące warunki:

 1. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracują lub uczą się
  w systemie dziennym na obszarze Miasta Torunia;
 2. są osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 lub osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, w tym osobą, które przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywa na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 3. udokumentują sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 (kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci);

Pierwszeństwo naboru w rekrutacji mają rodzice/opiekunowie prawni powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Kryteria premiujące oraz liczba przyznawanych punktów przy rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Toruniu.

 1. osoby pracujące przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3 / + 3 pkt (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim);
 2. niskie kwalifikacje zawodowe, brak kompetencji zawodowych / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia lub świadectwa ukończenia szkoły);
 3. brak doświadczenia zawodowego / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego);
 4. zarejestrowanie rodzica/ opiekuna prawnego w PUPdMT jako osoby bezrobotnej / + 1
 5. pkt (na podstawie zaświadczenia z PUPdMT lub kopii decyzji z PUPdMT);
 6. korzystanie z pomocy społecznej, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej / + 1 pkt (na podstawie kopii decyzji lub zaświadczenia wydanego przez MOPR)/;
 7. aktualne uczęszczanie rodzeństwa do żłobka / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego);
 8. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych przynajmniej w stopniu umiarkowanym / + 1 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego wydane przez uprawiony organ);
 9. niepełnosprawność dziecka / + 3 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wydane przez uprawiony organ);
 10. dzieci z rodzin wielodzietnych min. 3 w rodzinie / + 3 pkt (na podstawie aktów urodzenia dzieci/Karty Dużej Rodziny);
 11. samotne rodzicielstwo / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem sytuacji);
 12. dziecko na diecie eliminacyjnej, objęte opieką poradni specjalistycznej lub wymagające szczególnej opieki / + 1 pkt (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).
 13. kolejność zgłoszeń /dostarczenie kompletu dokumentacji rekrutacyjnej do siedziby Żłobka Miejskiego Nr 4/.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 24 lipca 2020 r.  Przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać  w każdy wtorek i czwartek w godzinach: od 7.00 do 9.00 oraz od. 15.00 do 17.00.  W pozostałe dni dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej znajdującej się w Żłobku Miejskim nr 4 w Toruniu. Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 31 lipca 2020 r. na tablicach informacyjnych Żłobka Miejskiego nr 4. W ciągu trzech dni roboczych od umieszczenia list (3-5 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00 12.000) rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka. Niedopełnienie tego obowiązku  skutkować będzie usunięciem dziecka z listy przyjętych.

W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, ostatecznie o pozycji na liście przyjętych lub liście rezerwowej zdecyduje kolejność zgłoszenia.

 

Załączniki do pobrania

Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Gen. W. Andresa 21 w Toruniu dysponuje 145 miejscami.

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4
ul. Generała Władysława Andersa 21
87-100 Toruń

Numer ogólny – tel: 56 649 57 30
Sekretariat – tel: 56 649 57 32
Intendent – tel: 56 649 57 31

administracja: biuro@zlobek4torun.pl
dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl