Budowa Żłobka Miejskiego
przy ul. Andersa 21

Logotypy

Tytuł projektu:
Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 8 161 428,61 zł
Koszty kwalifikowalne: 8 136 430,10 zł
Kwota dofinansowania: 6 915 965,58 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
21.02.2019 r.

Termin realizacji:
4.09.2017 r. – 31.10.2020 r.

Opis projektu:
Celem realizacji projektu było umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki małemu dziecku w czasie ich pracy.
W ramach projektu zrealizowano budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu, budynku 2-kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Na parterze powstały 3 oddziały żłobkowe oraz m.in. świetlica, strefa socjalna pracowników, pokój rodzica, wózkownia, kotłownia, toaleta i strefa kuchni, a także komunikacja ogólna w postaci korytarza, 2 wydzielone klatki schodowe, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz oraz 3 dźwigi osobowe (2 dla potrzeb kuchni i 1 dla użytkowników budynku).

Na pierwszym piętrze znajdują się 4 oddziały żłobkowe oraz m.in. pokój dyrektora, logopedy, pokój kadr i księgowości z magazynem akt, warsztat, pralnia i magazyn środków czystości. Na każdy z oddziałów żłobkowych składają się: sala zabaw, sypialnia, łazienka i pomieszczenie pomocnicze.

Żłobek został wyposażony w podstawowe meble i sprzęt, zarówno do sal dziecięcych, szatni, łazienek, jak i m.in. kuchni i pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń biurowych, łazienek, pomieszczenia socjalnego. Wybudowano także plac zabaw dla dzieci wraz z podłożem bezpiecznym oraz wyposażeniem w zabawki ogrodowe z certyfikatami.

Zrealizowane działania pozwoliły na zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Toruniu, a także wpłynęły na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, w szczególności opiekujących się dziećmi. Pozwoliło to pogodzić życie rodzinne z zawodowym. W wyniku budowy żłobka miejskiego powstały nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 – łącznie 145 miejsc w 7 oddziałach żłobkowych.

Skip to content