Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • Pliki PDF, DOC itp. – Żłobek Miejski nr 4 stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, tak by treści były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • zamieszczone linki otwierają strony w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki zgodnie z informacjami przekazywanymi w ich opisach, jednak w wyjątkowych sytuacjach strony mogą się otwierać w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia oświadczenia: 2021-03-18
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej zastosowano ułatwienia dla osób słabiej widzących. Narzędzia tam zastosowane to: powiększanie lub zmniejszanie tekstu, skala szarości, wysoki kontrast, odwrócone kolory, jasne tło, wyróżnione odnośniki i czytelna czcionka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zlobek4torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 56 649 57 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobami upoważnionymi do kontaktu są dyrektor żłobka Katarzyna Trybańska oraz pracownicy administracji żłobka.

Informacje na temat procedury

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. budynek żłobka jest 2-kondygnacyjny, nieopiwniczony,
 2. do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Trzcinowej,
 3. w budynku znajdują się 4 wyjścia ewakuacyjne,
 4. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 5. osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń, w wyłączeniem pomieszczeń technicznych poprzez instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych – np. winda,
 6. zastosowano informację wizualną o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku na kondygnacji 0 i +1 oraz informację głosowa w windzie,
 7. na kondygnacji 0 znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 8. na terenie żłobka znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 9. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 10. w żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line,
 11. osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc pracownika Żłobka Miejskiego nr 4 na terenie placówki.,

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Informacje dodatkowe

Plan pracy koordynatora

 1.  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostkę,
 2. zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami,
 3. koordynator ds. dostępności przyjmuje wszelkie wnioski i skargi,
 4. koordynator ds. dostępności przyjmuje w godzinach pracy Administracji, tj. 7:00 – 15:00.
Skip to content