O nas

Nasz żłobek

Żłobek Miejski nr 4 jest placówką miejską liczącą 145 miejsc, w której dziecko jest najważniejsze. Zadaniem żłobka jest zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Żłobek jest miejscem pełnym szczęścia i bezpieczeństwa, w którym dziecko spędza czas aktywnie mając prawo do odpoczynku we własnym rytmie.
Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu powstał i funkcjonuje w związku z realizacją projektu pn. „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS
Fundusze Europejskie

Zapisz dziecko
do Żłobka

Cele i zadania żłobka

 • Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do ich wieku .
 • Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 • Zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
 • Wspieranie rodziny w procesie wychowania dziecka, współpraca z rodzicami.
 • Zapewnienie właściwego rozwoju psycho-ruchowego dziecka.
 • Zapewnienie wyżywienia zgodnego z normami Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła.
 • Gwarancja odpowiednich warunków higienicznych.
 • Rozpoznawanie ew. problemów dziecka (rozwojowych, edukacyjnych, pielęgnacyjnych).
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu przyrody.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku, dbania o bezpieczeństwo
Dziewczynka
Postać dziewczynki

Misją żłobka jest szczęśliwe dziecko i szczęśliwy rodzic

Jest to możliwe dzięki

 • Wspieraniu rozwoju dziecka – tworzeniu bezpiecznej, przyjaznej, sprzyjającej zdrowiu przestrzeni, zapewnienie środowiska sprzyjającemu rozwojowi, poznawaniu, uczeniu się samodzielności i funkcjonowaniu w grupie.
 • Wzmacnianiu więzi uczuciowych pomiędzy dzieckiem, rodzicami i pozostałymi członkami rodziny.
 • Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 • Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 • Tworzeniu przestrzeni do zabawy, odkrywania.
 • Budowaniu relacji wychowawczych opartych na wzajemnym szacunku i wsparciu.
 • Zapewnieniu bezpieczeństwa.
 • Kształtowaniu umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym.
 • Propagowaniu idei równości, a zarazem wyjątkowości.
Skip to content