Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu

Tytuł projektu:
Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”
Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”
Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”

Realizator:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 3 952 550 zł
Kwota dofinansowania: 3 359 667,50 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
7.12.2018 r.

Termin realizacji:
1.05.2020 r. – 31.10.2022 r.

Opis projektu:
Projekt realizowany w Żłobku Miejskim nr 4 przy ul. Andersa 21 w Toruniu.

Cel projektu:
• zapewnienie opieki małemu dziecku w czasie pracy rodziców, realizacja programów edukacyjnych mających na celu wspieranie rozwoju małego dziecka;
• współpraca i wymiana doświadczeń, propozycje zajęć szkoleniowych i warsztatowych mających na celu wzmocnienie kompetencji rodziców/opiekunów dziecka;
• wzmocnienie potencjału zawodowego i kompetencji zawodowych kadry pracowniczej.

Działania:
• zakup wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
• zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi.

Rezultaty:
• utworzenie 145 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
• zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej, głownie kobiet – jako grupy defaworyzowanej;
• nabycie wśród uczestników umiejętności godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Skip to content