RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Świadczenia opieki w Żłobku Miejskim Nr 4 w Toruniu dla rodziców i opiekunów prawnych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego  jest Pan/Pan opiekunem prawnym jest Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu z siedzibą przy ul. Generała Władysława Andersa 21, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Toruniu, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można nawiązać kontakt: telefoniczny 56 611 89 92; pod adresem poczty elektronicznej: rodo1@tcuw.torun.pl lub pod adresem korespondencyjnym: pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”. 

3. W celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i kompletności danych) Pani/Pana dane mogą być pozyskiwane również z publicznych rejestrów i ewidencji.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 pkt. b RODO w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożenie wniosku w procesie rekrutacji) w celu świadczenia opieki żłobkowej.
b) art. 6 ust. 1 pkt. c RODO w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa w związku z:
– art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki,
– art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu oraz w celu zapewnienia  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
– ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ,
– ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych
c) art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w związku z wyrażoną przez opiekunów prawnych zgodą  na przetwarzanie ich danych osobowych oraz dzieci w zakresie wizerunku, głosu, prac plastycznych, relacji z wydarzeń Żłobka w celu publikacji na stronie internetowej Żłobka, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych.
d) jeżeli zajdzie potrzeba Pani/Pana dane będą przetwarzane – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w szczególności w celach:
– rozpatrzenia skarg, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do komunikacji telefonicznej i elektronicznej, w tym z użyciem formularza kontaktowego,
– do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych, użytkowania serwisu www, danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem.

5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych:
a) dane zwykłe dzieci i opiekunów prawnych: dane identyfikacyjne i teleadresowe oraz
pozostałe określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niezbędne do wykonania umowy świadczenia opieki w Żłobku,
b) dane szczególne: dane o stanie zdrowia.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, nieprzekazanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego do Żłobka Miejskiego Nr 4 w Toruniu i zawarcie umowy.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

8. Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą przetwarzane przez okres:
a) przez okres wykonania umowy, prowadzenia korespondencji w sprawach skarg i reklamacji oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń (zapewnienia ochrony prawnej) w zależności, który z tych okresów jest najdłuższy,
b) wykonywania ustawowych praw i obowiązków administratora danych wymienionych w pkt. 4b) niniejszej klauzuli, w tym realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego, w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu, a także w realizacji obowiązków statystycznych i archiwizacyjnych, do 3 miesięcy w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego (pkt. 4b klauzuli) z możliwością przedłużenia czasu trwania przetwarzania w przypadkach zdarzeń (incydentów) bezpieczeństwa, niezbędny do skontaktowania się z Panią/Panem, niezbędny do przetwarzania na podstawie udzielonej zgody (pkt. 4c klauzuli) tj. przez okres pobytu dziecka w Żłobku Miejskim Nr 4 w Toruniu oraz przez dwa lata od zakończenia opieki na dzieckiem (wygaśnięcia umowy) lub do odwołania zgody w zależności, który z w/w okresów będzie dłuższy.

9. Posiada Pani/Pan prawa:
a) dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania kopii danych (art. 15 RODO)
b) sprostowania, aktualizacji i poprawiania (art. 16 RODO)
c) usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 8 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO)
d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
e) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)
f) wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy, uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.

11. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umowy, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu jej realizacji.

12. Jeżeli jest Pani/Pan drugim rodzicem/opiekunem prawnym/osobą upoważnioną np. do odbioru dziecka, danymi, które zbiera Administrator od stron umów są imię, nazwisko, nr PESEL lub nr dowodu tożsamości.

13. Przetwarzanie danych dotyczących wizerunku osób odbywa się każdorazowo na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody zawierającej stosowną informacją dotyczącą ochrony danych osobowych.

14. Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do krajów trzecich, chyba, że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

Skip to content